Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

 Přijímací řízení do mateřské školy

Pro cizince, kterým je v České republice poskytnuta dočasná ochrana v souvislosti s válkou na Ukrajině je stanoven zápis k předškolnímu vzdělávání na školní rok 2023/2024, který se bude konat 13.6.2023 v čase 8:00-12:30 hodin a 13:00-16:00 hodin
na konkrétní mateřské škole dle místa pobytu ve spádové oblasti.
Bližší informace budou včas zveřejněny na https://pardubice.eu/dite-v-ms, zapisyms.pardubice.eu
a na webových stránkách jednotlivých mateřských škol.

 

Інформація для українців, яким Чеська Республіка надала тимчасовий захист у зв'язку з війною. 13.06.2023 з 8.00 -12.00 та 13.00-16.00 відбудеться запланована реєстрація дітей до дошкільних навчальних закладів на рік 2023/2024. Необхідно звернутися до садочку згідно вашого місця проживання. Більш детальна інформація буде завчасно опублікована  на  https://pardubice.eu/dite-v-ms, zapisyms.pardubice.eu та вебових сторінках дитячих садків.

 

Žadatelé (zákonní zástupci dětí) mají možnost si se svými dětmi prohlédnout mateřskou školu, pohrát si a dozvědět se potřebné informace.
Pravidelně je v mateřské škole konán "Den otevřených dveří" (5.4.2023 od 8 : 00 - 10 : 00 hod, 14  : 00 hod. - 15 : 30 hod.)   

 

Ředitel základní a mateřské školy se při přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání řídí §34 zákona 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění a §2 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád a dále vyhláškou č.14/2005 Sb, v platném znění.

 

Děti jsou přijímány převážně na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte – do výše kapacity školy. V řádném přijímacím termínu, který je každoročně veřejně vyhlášen ve spolupráci s MmP, jsou uspokojovány žádosti v pořadí podle kritérií a podmínek platných pro daný školní rok.

PODMÍNKY K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ KE SHLÉDNUTÍ ZDE.

KRITÉRIA K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ :

Přijmout k předškolnímu vzdělávání lze v souladu s ustanovením § 34 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „školský zákon“), a ustanovením § 50 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, pouze dítě, které se podrobilo stanoveným očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní, nebo se nemůže očkování podrobit pro kontraindikaci. Toto ustanovení se nevztahuje na děti, pro které je předškolní vzdělávání povinné.

 
1.Věk dítěte:

Věk dítěte se posuzuje k 31.8.2023, děti 3leté jsou počítány do 31.12.2023, děti mladší jsou děti, kterým budou 3 roky od 1.1.2024 do 30.6.2024. Kritérium rozlišuje děti z věkové skupiny, upřednostňuje děti starší.

Předškolák – 6letý (6 let do 31.8.2023) 500 bodů
Předškolák – 5letý (5 let do 31.8.2023)  440 bodů
Dítě 4leté (4 roky do 31.8.2023) 380 bodů
Dítě 3leté (3 roky do 31.12.2023)  360 bodů
Dítě mladší (3 roky od 1.1.2024 do 30.6.2024) 0 bodů
 
2.Den narození: Za každý den v roce : +  0,02 bodů

Kritérium zaručuje řazení dětí od nejstaršího po nejmladší. Každý den je hodnocen 0,02 bodu. Toto kritérium platí u dětí narozených do 30.6.2021.

 
3.Pobyt (pro děti narozené do 30.6.2021)

Toto kritérium sleduje pouze trvalý pobyt zapisovaného dítěte, nikoliv zákonných zástupců. Pobyt dítěte se vždy posuzuje ke dni zápisu.

Pokud se liší od trvalého pobytu zákonných zástupců a přihláška je podávána na jinou než spádovou školu, prokazuje se občanským průkazem dítěte nebo originálem potvrzení z ohlašovny pobytu.

Skutečné bydliště dítěte ve školském obvodu MŠ

Bude zohledněno v případě, že zákonný zástupce doloží sám užívací právo k objektu skutečného bydliště dítěte - tj. prokáže, že na uvedené adrese společně s dítětem bydlí tak, že je schopen doložit užívací právo jedním z následujících způsobů:

 • předložením výpisu z katastru nemovitostí osvědčující, že žadatel je vlastník, spoluvlastník nebo osoba oprávněná z věcného břemene (služebnosti bytu) k užívání objektu

 • doložením kopie platné nájemní či podnájemní smlouvy k objektu či bytu na dané adrese

 • doložením písemného prohlášení vlastníka o souhlasu s užíváním objektu či bytu na dané adrese žadatelem a uvedení případného rodinného vztahu žadatele a vlastníka.

 • doložení jiného dokladu o užívacím právu k objektu či bytu na dané adrese v odlišných případech, než je uvedeno výše. 

V případě, že nebude prokázáno, nezíská dítě žádné body za předložení dokladu o bydlišti.

Cizinci

U cizinců se hlášené místo pobytu ve spádovém obvodu dokládá předložením příslušného dokladu ověřujícího místo pobytu ve spádovém obvodu.

Trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy 490 bodů
Trvalý pobyt ve městě Pardubice (v jiném školském obvodě)  240 bodů
Doložené skutečné bydliště ve školském obvodě mateřské školy  40 bodů
Trvalý pobyt mimo město Pardubice    0 bodů
 
4.Sourozenci : Sourozenec již v MŠ je a bude nadále i od 1.9.2023 : 10 bodů

Body za sourozence budou započítány pouze v případě, že starší sourozenec již navštěvuje MŠ, na kterou je podána přihláška o přijetí a navštěvovat nadále bude i ve školním roce 2023/2024. 

 

Žádost vyplní zákonný zástupce dítěte elektronicky na adrese :https://zapisyms.pardubice.eu. a to v termínu od 18.4. - 9.5.2023.

Žádost po vygenerování vytiskněte, PODEPIŠTE a nechte potvrdit DĚTSKÝM LÉKAŘEM,který potvrdí způsobilost dítěte pro vstup do MŠ a zaznamená případnou individuální zdravotní péči atd. Potvrzení od lékaře nesmí být starší více než jeden měsíc.

Důležité informace k vyplnění přihlášky:

Pro vyplnění můžete použít číslo pojištěnce (dítěte), které je uvedeno na průkazu zdravotní pojišťovny dítěte.

Po vygenerování žádosti získáte jedinečný číselný identifikátor, který zajistí anonymitu dítěte (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů nebudou do systému osobní data ukládána). Tento identifikátor si poznamenejte pro další případné opravy nebo pro sledování žádosti.

V případě podání žádosti na více mateřských škol vytiskněte takový počet žádostí, na kolik mateřských škol dítě hlásíte. ( Vyplnit jdou maximálně 3 mateřské školy )

Školy zapisujte v takovém pořadí, v jakém máte o umístění dítěte zájem.

 

Kromě osobního podání Žádosti v mateřské škole, lze využít i následující způsoby doručení:

1. datovou schránkou (soukromé osoby, nikoliv pracovní datovou schránkou)

2. e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem zákonného zástupce (nestačí pouze prostý e-mail)

3. poštou - doporučeně (rozhodující je datum podání na poštu)

 

OSTATNÍ DOKUMENTY K PŘIHLÁŠCE :

 • rodný list dítěte ( při zaslání žádosti přiložit prostou kopii, při osobním podání doložit k nahlédnutí )

 • průkaz zdravotní pojišťovny dítěte ( při osobním podáníe - doložit k nahlédnutí )

 • občanský průkaz zákonného zástupce dítěte ( při osobním podání ředitelce - doložit k nahlédnutí )

 • doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud se liší od pobytu zákonných zástupců a podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu

              - naše spádové oblasti naleznete ZDE.

 

Dítě může být přihlášeno do libovolného počtu mateřských škol. Do každé z nich musí zákonný zástupce podat žádost se všemi přílohami.

Žádosti jsou evidovány v pořadí podle kritérií a podmínek platných pro daný školní rok. Kritéria a podmínky přijímacího řízení budou uveřejněna před zápisem na webových stránkách mateřské školy.

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem řízení u každého uchazeče. Seznam bude zveřejněn na webu školy a umístěn do venkovní vitríny mateřské školy do 30. dne od podání žádosti. Seznam bude uveřejněn po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. 

Rozhodnutí o nepřijetí bude zasláno do vlastních rukou zákonného zástupce na adresu uvedenou v žádosti.

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitel školy podle vydaných Podmínek a Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Černá za Bory, Hostovická 26. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě Kritérií MŠ Černá za Bory) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitel školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. MmP pouze nahlásí případný počet volných míst
(a toto aktualizuje)..

 

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

 

2.Přijímací řízení na základní školy

 

- veškeré informace Vámi vybrané základní školy naleznete na jejich webových stránkách

- přijímací řízení probíhá pomocí webové aplikace, kde se vytvoří  žádost o přijetí dítěte do základní školy.

 Jak zápis probíhá?

 1. Vydání žádosti: vyplnění elektronického formuláře a vytištění žádosti v termínu: 20.3.2023 do 20.4.2023

 2. Příjem žádostí v ZŠ ( zápis ) v termínu od 19.4. do 20.4.2023

 3. Zveřejnění výsledků přijímacího řízení v termínu ..........

 

- informace k ODKLADU ŠKOLNÍ DOCHÁZKY naleznete ZDE.

- DESATERO  pro rodiče dětí předškolního věku naleznete ZDE.

- Svým dětem můžete NÁSTUP DO ZÁKLADNÍ ŠKOLY usnadnit i s následujícími DOPORUČENÍMI,která naleznete ZDE.

- "Jak nejlépe vybrat ŠKOLNÍ BRAŠNU?" Doporučení naleznete ZDE.

 

Zákonní zástupci dětí, kteří se rozhodli pro ZŠ Pardubičky :

- s veškerými dotazy se můžete obracet na vedení školy :

- telefonicky 466 650 783,606 648 353

- e-mailem: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..

 

3.Přijímací řízení do mateřské školy na hl.prázdniny

1. INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ,
    KTEŘÍ NAVŠTĚVUJÍ NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU

 

- naše mateřská škola bude uzavřena od 3.7.2023 do 18.8.2023.

- v tomto termínu máte nárok Vaše dítě přihlásit do jiné mateřské školy ( ze spádového obvodu č.2 - viz seznam níže ) ,
  která má dle rozpisu uzavření jednotlivých mateřských škol z MmP otevřeno.  ( ke shlédnutí ZDE )

- musíte se dostavit k přijímacímu řízení s vyplněnou přihláškou a potvrzením od zaměstnavatele.
  ( dokumenty naleznete na internetových stránkách dané mateřské školy ) ve vámi vybrané mateřské škole.
  Termín přijímacího řízení na hl. prázdniny je : 17.4.2023 od 8: 00hod. do 16: 00 hod.

- přijetí dítěte je podmíněno předcházející docházkou do některé z pardubických mateřských škol a zaměstnaností obou rodičů.
  Přednost dostanou děti, jejichž rodiče prokáží, že v požadovaném termínu nedostanou dovolenou.

 

Náš 2. školský obvod:

tvoří území městského obvodu Pardubice III (část Bílého Předměstí a Studánka vč. sídliště Dubina), městského obvodu Pardubice IV (Pardubičky, Nemošice, Drozdice, Mnětice, Staročernsko, Černá za Bory a Žižín), městského obvodu Pardubice VIII (Hostovice) a území východní části městského obvodu Pardubice I (střed města na západě ohraničený pravým břehem řeky Chrudimky)

Mateřská škola Kamínek Pardubice, Ke Kamenci 1601,

Mateřská škola Koníček Pardubice, Bulharská 119,

Mateřská škola Kytička Pardubice, Gebauerova 1691,

Mateřská škola Pardubice, Pospíšilovo náměstí 1692,

Mateřská škola Pardubice, Wintrova II 579,

Mateřská škola Pardubice-Dubina, Erno Košťála 991,

Mateřská škola Srdíčko Pardubice, Luďka Matury 653,

Mateřská škola Korálek Pardubice, Rumunská 90,

Mateřská škola Čtyřlístek Pardubice, Národních hrdinů 8,

Základní škola a mateřská škola, Pardubice-Pardubičky, Kyjevská 25 (mateřská škola na adrese Pardubice – Černá za Bory, Hostovická 26),

Mateřská škola Pardubice-Hostovice 30

 

2. INFORMACE K PRÁZDNINOVÉMU PROVOZU PRO ZÁKONNÉ ZÁSTUPCE DĚTÍ,
    KTEŘÍ NENAVŠTĚVUJÍ NAŠI MATEŘSKOU ŠKOLU

Termín přijímacího řízení na prázdniny je : 17.4.2023 od 8: 00hod. do 16: 00 hod. 

Přijímací řízení na prázdniny probíhá po potvrzení rozpisu uzavření jednotlivých mateřských škol z MmP  ( ke shlédnutí ZDE ) a určení počtu volných míst na prázdniny.

Přijetí dítěte je podmíněno předcházející docházkou do některé z pardubických mateřských škol a zaměstnaností obou rodičů. Přednost dostanou děti, jejichž rodiče prokáží, že v požadovaném termínu nedostanou dovolenou.

PŘIHLÁŠKA KE STAŽENÍ ZDE.