Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO MŠ ČERNÁ ZA BORY NA ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021

 

Povinnost předškolního vzdělávání : od 1.9.2020 je předškolní vzdělávání povinné pro děti, které dovršily pěti let do 31.8.2020.

 • I. FÁZE ZÁPISU - Vyplnění žádostí

Od 20. 4. 2020 do 12. 5. 2020 vyplňte a poté vytiskněte Žádost o přijetí dítěte do MŠ, kterou potřebujete k odevzdání do MŠ, a to v aplikaci  : zapisyms.pardubice.eu

 

 • II. FÁZE ZÁPISU -  Příjem žádostí :

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává v souvislosti s mimořádnými opatřeními vlády k ochraně obyvatelstva v souvislosti s koronavirem a onemocněním COVID-19 opatření k organizaci zápisů k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2020/2021.

Přijímací řízení bube probíhat bez přítomnosti dětí a zákonných zástupců.

 

Žádost je tedy možné doručit do mateřské školy v termínu od  11. 5. 2020 do 15. 5. 2020 následujícími způsoby:

1. do datové schránky školy (každá škola má svou datovou schránku, ID datové schránky: yc3hn2c)

2. emailem s uznávaným elektronickým podpisem ( nelze jen poslat prostý email ! )

3. poštou - doporučujeme zaslat DOPORUČENĚna adresu mateřské školy : Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

    PŘIHLÁŠKY, KTERÉ PŘIJDOU POŠTOU DŘÍV, NEŽ 11. 5. 2020 JSOU POVAŽOVÁNY ZA NEPLATNOU!

4. v krajním případě osobní podání : osobní podání bude možné ve dnech : 11. 5. a 12. 5. 2020 vždy od 9 : 00 hod. do 15 : 00 hod.

- v případě dotazů pište na email : Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript., nebo volejte na tel. č. 736 501 953 , 734 322 050

 

Pokud by bylo podání učiněno pomocí jiných technických prostředků (např. e-mailem bez uznávaného elektronického podpisu, telefaxem apod.), je nutné jej do 5 dnů ze strany zákonného zástupce potvrdit jedním z výše uvedených způsobů.

 

 • PŘÍLOHY K ŽÁDOSTI :
 1. kopii rodného listu dítěte

 2. doklad o trvalém pobytu dítěte - pokud podáváte přihlášku na jinou, než spádovou školu - např. originál potvrzení z ohlašovny pobytu

 3. případně doklad o bydlišti – např. kopie nájemní smlouvy, záznam o vlastnickém právu k objektu z https://nahlizenidokn.cuzk.cz/.

 4. Podmínkou přijetí dítěte do MŠ je podle § 50 zákona o ochraně veřejného zdraví je splnění povinnosti podrobit se stanoveným pravidelným očkováním, nebo mít doklad, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci. Tato povinnost se netýká dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání

V současné situaci NENAVŠTĚVUJTE osobně praktického lékaře.

Pro doložení této povinnosti zákonný zástupce:

a) prohlásí, že je dítě řádně očkované - prohlášení je součástí přihlášky

b) doloží kopii očkovacího průkazu ( ta část, ze které je jasně zřejmé očkování dítěte ) včetně stránky se jménem dítěte

Ředitel školy porovná očkovací průkaz s očkovacím kalendářem - tedy porovná, zda dítě bylo očkováno všemi vakcínami, které v jeho věku má mít.

V případě, že dítě nebylo očkováno podle očkovacího kalendáře, musí zákonný zástupce kontaktovat na dálku praktického lékaře a vyžádat si od něj potvrzení, že je dítě proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci.

Vedle doložení dokladu o očkování nemusí zákonný zástupce pro účely správního řízení o přijetí do mateřské školy dokládat žádné jiné vyjádření nebo potvrzení lékaře.

V případě osobního podání přihlášky předložte ještě:

 1. svůj občanský průkaz

 2. kartičku zdravotní pojišťovny dítěte

 

Rozhodnutí, kterým se vyhovuje žádosti o přijetí ke vzdělávání, se oznamuje zveřejněním seznamu uchazečů pod přiděleným registračním číslem s výsledkem  řízení u každého uchazeče. Seznam  bude vyvěšen na vstupní brance do mateřské školy po dobu 15 dnů. Tím se rozhodnutí o přijetí považují za oznámená. 

V případě volných míst, rozhoduje o přijetí dítěte ředitel školy podle vydaných Podmínek a Kritérií pro přijímání dětí do Mateřské školy Černá za Bory, Hostovická 26. V případě většího počtu „Žádostí“ než je počet volných míst, zašle ředitel školy (na základě Kritérií MŠ Černá za Bory) odůvodněné „Rozhodnutí o nepřijetí dítěte do MŠ“.

Pokud jsou v MŠ volná místa i během školního roku, může ředitel školy provádět přijímací řízení i mimo období oficiálního zápisu. MmP pouze nahlásí případný počet volných míst
(a toto aktualizuje).

 

Žádosti o přijetí dětí do MŠ jsou řádně evidovány a Rozhodnutí o přijetí také.

 

 • PODMÍNKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 jsou k nahlédnutí ZDE.
 • KRITÉRIA PŘIJETÍ DÍTĚTE K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020 / 2021 jsou k nahlédnutí ZDE.

 

 

INFORMACE K PŘIJÍMACÍMU ŘÍZENÍ DO MŠ ČERNÁ ZA BORY NA PRÁZDNINOVÝ PROVOZ V MĚSÍCÍCH ČERVENCI A SRPNU 2020

 

 • Přijímací řízení na prázdniny bude probíhat 1. 6. a 2. 6. 2020 od 8:00 do 16:00 hodin.

 • Vyplněnou přihlášku doručte osobně do mateřské školy v některý z těchto dnů, po předchozí telefonické domluvě na tel. č. : 736 501 953

 • Na prázdninový provoz se budou přijímat děti z cizích školek jen v rámci stejného školského obvodu ( školský obvod 2 - v rozpisu otevřených MŠ o prázdninách barva zelená )

 • Počet přijímaných dětí je upřesněn na konkrétní mateřské škole

 • Upřednostněny budou na prázdninový provoz děti zaměstnaných rodičů

 • PŘIHLÁŠKA NA HL. PRÁZDNINY šk. r. 2020 ke stažení zde.

 • KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA HLAVNÍ PRÁZDNINY zde.

 • PŘEHLED PRÁZDNINOVÉHO PROVOZU MATEŘSKÝCH ŠKOL V PCE zde.