Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

 a) PROJEKTY, DO KTERÝCH JE MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAPOJENA:

1. ,,KVĚTINY´´ aneb  ,,Pomůžeme všichni společně kytičkám, aby byly znovu barevné? Déšť jim smyl všechny barvy z okvětních lístků,,

Úkol: Splnit všech 10 úkolů za celý školní rok tak, aby bílé květiny mohly být zase barevné.
Každý měsíc na dveře třídy vyvěsíme 1. nový úkol k probíranému tématu. Úkol splní maminka nebo tatínek s dítětem doma a výrobek či jiný druh konečného díla donesou společně do mateřské školy. Vždy posuneme barevný lístek s eznačkou dítěte o jedno pole směrem nahoru k bílé květině.

Cílem je: vzájemná spolupráce mezi mateřskou školou a rodiči, zároveň spolupráce mezi rodičem a dítětem. Prostřednictvím úkolů u dětí rozvíjet samostatné rozhodování, fantazii, tvořivé myšlení, schopnost tolerance a porozumění. Prohlubování vztahu mezi rodičem a dítětem, radost z dobře vykonané práce. Při prezentaci svého díla v dítěti podpořit sebejistotu a rozhodnost. 
Doba trvání: září – červen, na konci června vyhodnocení a předání odměny

Nejdůležitější metody: nápodoba, pozorování, hra, experiment, tvoření

Nabízené činnosti a příležitosti: tvoření z přírodních materiálů, vymýšlení básniček či písniček, kresba, malba, pohybové cvičení…

Nástěnku s jednotlivými okvětními lístky a značkami dětí naleznete na zdi vlevo - před vstupem do třídy.

 

ÚKOL : DUBEN : ,, 22.duben patří oslavám…... oslavujeme Den Země.,,

Úkolem je : Vytvořit eko - mini kvíz!

Vymyslete doma společně jednu otázku týkající se eko tématu.

  • Napište ji na papír max. o velikosti A4 ( velký sešit ) tak, aby se dal zalaminovat.

  • Dopište tři různé odpovědi, ze kterých je možno vybírat.
    ( jedna z nich bude ta správná :-)

  • Dítě na obrázek nakreslí správnou odpověď.

( menší děti, které ještě nezvládnou kresbu, mohou využít omalovánku, nebo jim rodiče předkreslí správnou odpověď a dítě alespoň vybarví… )

Hotový mini kvíz doneste do mateřské školy NEJDÉLE DO PONDĚLÍ 22.4.2024

V týdnu od 22.4.do 26.4.2024 nás čeká téma Naše Země, ve kterém si jednotl. kvízy vyzkoušíme.

Zároveň Vaše kvízy umístíme na školkový plot, takže si je budete se svými dětmi také moci vyzkoušet.

 

2. ŠABLONY I : Moderní vzdělávání v ZŠ a MŠ Pardubice,Kyjevská  
opjakletak

 3. CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM

Od školního roku 2012/2013 jsme zapojeni do celostátní kampaně nazvané CELÉ ČESKO ČTE DĚTEM.

Informace a aktuality naleznete na dveřích v šatně.

 

Motto : „Čtenářem se nikdo nerodí, čtenáři musíme ukázat cestu.“ 

 

Tuto celostátní, osvětovou a mediální kampaň, největší svého druhu v České republice,  založila v roce 2006 Eva Katrušáková jednak s cílem podpořit čtenářskou gramotnost u dětí a mládeže,  ale také na propagaci hodnotné literatury a budování pevných vazeb v rodině prostřednictvím společného čtení. Aktivity nejsou určeny pouze pro děti, ale zapojují se celé generace.

 

Cílem u nás ve školce je :

  - budovat pevnou vazbu mezi pedagogem a dítětem prostřednictvím hlasitého předčítání
  - prostřednictvím příběhů vštěpovat dětem základní pravidla lidského soužití
  - budovat kladný vztah ke knihám

 

Ve třídě je dětská knihovna, kam mají děti denně přístup a podle svého zájmu si knihy vybírají, prohlíží a tím získávají poznatky z různých literárních žánrů.
Děti mají možnost si z domu donést knihu, kterou následně prohlížíme, či čteme např. po svačince nebo při odpoledním odpočinku.      

Rodiče mohou kdykoliv během roku chodit do mateřské školy předčítat dětem pohádky, společně s nimi o tom hovořit.                     

S dětmi si čteme průběžně celý školní rok.

 


 b) PROJEKTY, DO KTERÝCH BYLA MATEŘSKÁ ŠKOLA ZAPOJENA:

1.  PROJEKT DIGITALIZUJEME ŠKOLU  

digitalizujeme

 

 

2. ,, ZVÝŠENÍ A ZLEPŠENÍ KVALITY VÝUKY NA ZŠ A MŠ PARDUBIČKY,   ŠABLONY III

NextGenerationEU

Cíl :  rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování.Zlepšení a zvýšení kvality vzdělávání a výsledků dětí a žáků v klíčových kompetencích.

Vybrané aktivity: Školní asistent – personální podpora MŠ

Cílem této aktivity bylo poskytnout dočasnou personální podporu – školního asistenta mateřským školám. Aktivita umožňovala vyzkoušet a na určité období poskytnout větší podporu zejména dětem ohroženým školním neúspěchem, resp. dětem, u kterých je předpoklad, že budou ohroženy školním neúspěchem po jejich nástupu do základní školy. 

Projektový den ve výuce

Cílem aktivity byl rozvoj kompetencí pedagogických pracovníků v oblasti přípravy a vedení projektové výuky, která vedla k rozvoji osobních a sociálních kompetencí dětí, podpoře individuálního přístupu k dětem a práci s heterogenní skupinou.