Hostovická 26, Černá za Bory 533 01

Telefon: 466 670 817, 736 501 953

Je pro nás důležité, aby se u nás děti cítily v bezpečí, byly šťastné a spokojené.

Snažíme se je zaujmout různorodými aktivitami všeho druhu, pomáháme jim hledat kamarády, jsme jim oporou. Také společně vytváříme pravidla soužití, která jsou velmi důležitá.

Rozvíjíme veškeré dětské dovednosti a schopnosti. Rozvíjíme emocionální a estetické cítění. Budujeme společně kamarádské vztahy a vedeme děti k uznávání autorit.

 

Při práci užíváme vzhledem k různému věkovému složení dětí odpovídající formy a metody učení. 

U mladších dětí ve věku 3-4 roky :

 1. Snažíme se je zaujmout tak, aby byl pro ně bezproblémový přechod z rodinného prostředí do prostředí mateřské školy

 2. Rozvíjíme a upevňujeme dovednosti zejména v sebeobsluze

 3. Čteme pohádky a příběhy, které jsou dětem blízké, příběhy s morálním poučením 

 4. Učíme se říkadla, zpíváme písně, hrajeme na jednoduché hudební nástroje

 5. Zařazujeme jednoduché pohybové aktivity, dramatické a výtvarné činnosti

 6. Seznamujeme se základními pravidly soužití ve skupině a s pravidly bezpečnosti a ochrany zdraví

 7. Podporujeme sebedůvěru
 8. Zařazujeme skupinové práce a hru se staršími dětmi. Starší děti vedou svým příkladem mladší děti k samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci při úklidu

 9. Necháváme děti volně hrát s oblíbenými hračkami dle jejich volby a přání. Hmotný předmět odráží svět, motivuje činnosti dítěte, podněcuje tělesný rozvoj a připravuje dítě na společný život s ostatními

 

U starších dětí ve věku 4-5 let :

 1. Upevňujeme dovedností v sebeobsluze

 2. Čteme pohádky a příběhy, které jsou dětem blízké, příběhy s morálním poučením , společné povídání o přečtené pohádce, dbáme na souvislejší projev

 3. Rytmizujeme říkadla,zpíváme písně, hrajeme na hudební nástroje

 4. Hrajeme společenské hry

 5. Zařazujeme pohybové aktivity, výtvarné a dramatické činnosti

 6. Dbáme na dodržování základních pravidel soužití ve skupině, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví.

 7. Upevňujeme samostatnost, zodpovědnost, sebedůvěru

 8. Vedeme je k aktivnímu zapojení do řízených činností

 9. Necháváme děti volně hrát s oblíbenými hračkami dle jejich volby a přání. Hmotný předmět odráží svět, motivuje činnosti dítěte, podněcuje tělesný rozvoj a připravuje dítě na společný život s ostatními.

 10. Opora nejmladším kamarádům

 

U dětí předškolního věku 5 - 6 let, které mají povinné předškolní vzdělávání každý den 4 hodiny denně :

 1. Systematicky přípravujeme na vstup do základní školy

 2. Upevňujeme sebeobsluhu

 3. Čteme pohádky a příběhy, které jsou dětem blízké,příběhy s morálním poučením, společně si povídáme o přečtené pohádce, trénujeme časovou posloupnost, souvislý projev ve větách, posilujeme sebedůvěry v kolektivu - nebát se mluvit před kamarády, mluvit nahlas, dbáme na správnou artikulaci a výslovnost slov atd.

 4. Rytmizujeme říkadel,zpíváme písně,hrajeme na hudební nástroje

 5. Plošně tvoříme v prostoru herny, tvoříme z konstrukčních stavebnic

 6. Hrajeme společenské hry

 7. Zařazujeme pohybové aktivity, výtvarné a dramatické činnosti, námětové hry v obchodě a kuchyňce

 8. Dbáme na dodržování základních pravidel soužití ve skupině, pravidel bezpečnosti a ochrany zdraví.

 9. Zaměřujeme se jak na individuální práci, tak i na skupinovou.

 10. Vedeme děti k tomu, aby vedly svým příkladem mladší děti k samostatnosti, ohleduplnosti, pomoci při úklidu.

 11. Necháváme děti volně hrát s oblíbenými hračkami dle jejich volby a přání. Hmotný předmět odráží svět, motivuje činnosti dítěte, podněcuje tělesný rozvoj a připravuje dítě na společný život s ostatními.

 12. Vedeme k samostatnosti, zodpovědnosti, sebedůvěrě, aktivnímu zapojení do řízených činností

 13. Děti s odkladem ŠD : zaměřujeme se na aktivity a činnosti doporučené z PPP.